Strategia - palvelutuotteet

Strategia kuvaa kuinka kilpailuetu saavutetaan ja säilytetään. Strategiatyöskentely on jatkuvaa toimintaa yrityksen pitkäaikaisen kannattavuuden eteen, mutta usein on hyödyllistä tehdä asioita myös tehokkaasti projekteina. Autamme resurssien ja liiketoimintaympäristön analysoinnissa, tavoitteiden kirkastamisessa, strategian luomisessa, päätöksenteossa, mittarien valinnassa, konkreettisen liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Selkeät toimintamallit ja toimiva yhteistyö helpottavat tavoitteiden saavuttamista. Ota yhteyttä! – keskustellaan palveluidemme soveltamisesta tarpeisiinne.

1. Strateginen kehittämisanalyysi

Analyysissä arvioidaan valittujen avainhenkilöiden yhteistyönä liiketoiminnan eri osa-alueiden nykytilaa ja kehittämistarpeita omistukseen, johtamiseen, henkilöstöön, organisaatioon ja liiketoimintaympäristöön liittyen. Kehittämistarpeiden pohjalta laaditaan strateginen kehittämissuunnitelma.

2. Omistajastrategia

Omistajien yhteinen tahtotila luo pohjan hallituksen ja toimivan johdon strategiatyöskentelylle. Henkilöomisteisissa yrityksissä omistajastrategian määrittämiseen liittyy usein liiketoimintanäkökulman lisäksi yksilölliset tunteet ja arvostukset. Näiden seikkojen käsittelyssä ulkopuolinen näkökulma saattaa tuoda huomattavaa lisäarvoa.

3. Kilpailustrategia

Portfoliostrategiassa määritellään missä liiketoimissa ollaan mukana ja missä ei olla. Valinnat pohjautuvat sisäiseen ja ulkoiseen liiketoimintaympäristön analysointiin sekä liiketoiminnan menestystekijöiden ymmärtämiseen. Strategisten tavoitteiden ja analyysien pohjalta kilpailustrategiassa päätetään keinot kilpailuedun luomiseksi ja säilyttämiseksi. Strategia kannattaa tiivistää strategiseksi toimintasuunnitelmaksi.

4. Aineettoman pääoman strategia (Intellectual Capital Strategy)

Aineettoman pääoman strategia on uusi tapa kehittää liiketoimintaa. Aineettoman pääoman merkitys kilpailuedun lähteenä korostuu, mutta sitä ei ole riittävästi huomioitu strategisessa johtamisessa. Nyt ja tulevaisuudessa arvon luominen sekä menestys perustuu yhä enemmän aineettomaan pääomaan. Uudenlaista aineettoman pääoman mallia hyödyntämällä voidaan aineeton pääoma paremmin huomioida strategiassa, liiketoimintasuunnitelmissa ja strategisessa johtamisessa.

5. Liiketoimintasuunnitelma

Yhdessä luodun kilpailustrategian pohjalta voidaan analysoida operatiivisten toimintojen ja prosessien kehittämistarpeet sekä laatia konkreettinen kehittämissuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa esitetään konkreetiset tavoitteet, strategia sekä toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja strategian toteuttamiseksi.

Elävä strategia on jatkuvaa vuorovaikutteista yhteistyötä ja oppimista. Hyviksi havaitut toimintamallit tekevät työskentelystä helppoa ja tuottavat toivotun tuloksen. Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin ja Ota yhteyttä, sillä systemaattinen ja selkeä strategiatyö kannattaa!

strategia johtaminen myynti - manvisor
Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!